Quy trình này quy định phương pháp quản lí các nhà cung cấp nhằm:

a) bảo đảm việc cung ứng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, dịch vụ cho các hoạt động kinh
doanh của công ty.

b) thiết lập các quan hệ hợp tác làm ăn hiệu quả, lâu dài, tin cậy và hai bên cùng có lợi.

Quy trình này áp dụng cho việc quản lí các nhà cung ứng của công ty trong các lĩnh vực sau:

a) Các nhà cung ứng vật tư & nguyên vật liệu,

b) Các cơ sở gia công sản phẩm,

c) Các nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên như vận chuyển, sửa chữa máy móc thiết bị

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC 
VỚI CÁC NHÀ CUNG ỨNG
–       Công ty phát triển quan hệ hợp tác lâu dài hai bên cùng có lợi với các nhà cung ứng cho các sản phẩm và dịch vụ chính mà
công ty mua vào. Các nhà cung ứng chính của công ty là:
+ Các nhà cung ứng nguyên vật liệu, phụ liệu
+ Các nhà cung ứng quan trọng khác
LẬP TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÁC NHÀ CUNG ỨNG–       Tiêu chí đánh giá các nhà cung ứng có thể bao gồm, nhưng
không chỉ hạn chế ở các điểm sau: Kinh nghiệm hợp tác; Năng
lực cung ứng; Giá cả; Điều kiện thanh toán;
LẬP DANH SÁCH
CÁC NHÀ CUNG ỨNG
–       Công ty lập danh sách các nhà cung ứng các hàng hóa, dịch
vụ chính cho công ty

–       Ngoại trừ thị trường độc quyền, phải có ít nhất 03 nhà cung
ứng cho mỗi nhu cầu quan trọng của công ty.

ĐÁNH GiÁ, LỰA CHỌN
NHÀ CUNG ỨNG
–       Giám đốc và trưởng bộ phận liên quan tiến hành đánh giá lựa chọn các nhà cung ứng cho công ty dựa trên các tiêu chí và
thông tin về các nhà cung ứng.

–       Giám đốc phê duyệt danh sách các nhà cung ứng được lựa chọn

THÔNG BÁO CHÍNH 
SÁCH CỦA CÔNG TY, 
TIẾN HÀNH GIAO DỊCH
–       Các bộ phận tiến hành các giao dịch với các nhà cung ứng.–       Ghi chép lại các thông tin về sự thực hiện của các nhà cung
ứng trong các giao dịch để làm cơ sở cho việc đánh giá nhà
cung ứng
QUY TRÌ HỢP TÁC VỚI NHÀ CUNG ỨNG–       Khi cần thiết, do có thêm thông tin về các nhà cung ứng mới,
hay một số các nhà cung ứng đã được phê duyệt không đạt yêu
cầu, công ty tiến hành lựa chọn lại các nhà cung ứng–       Trưởng các bộ phận liên quan bảo đảm việc duy trì quan hệ
với các nhà cung ứng. Định kỳ điện thoại, thăm viếng, mời các
nhà cung ứng tham gia các sự kiện của công ty.

PHƯƠNG ÁN DỰ TRÙ

1. Hợp tác với nhà cung ứng phụ, đảm bảo mối quan hệ trong phòng bị dự trù.

2. Lập tiêu hợp tác phụ khi cần thiết

3. Đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng phù hợp với tiêu chí cấp bách và cần thiết khi cần

4. Thông báo kịp thời đến nhà cung ứng phụ khi có sự cố với nhà cung ứng chính

5. Duy trì hợp tác mối quan hệ lâu dài.