Quy trình này quy định cách thức thống nhất thực hiện các bước mua nguyên vật liệu chính để đảm bảo phục vụ sản xuất và quy định tồn kho của công ty

Quy trình này áp dụng cho việc mua các nguyên liệu

KÝ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC–       Giám đốc ký hợp đồng nguyên tắc mua nguyên liệu chính với các nhà cung ứng thông qua quá trình đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh.–       Tiêu chí đánh giá, lựa chọn các nhà thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.
THEO DÕI TỒN KHO–       Nhân viên mua hàng theo dõi tồn kho qua bảng Nhập Xuất Kho.
LẬP ĐƠN HÀNG–       Nhân viên lập đơn đặt hàng

–       Giám đốc phê duyệt đơn đặt hàng

ĐẶC HÀNG NHÀ CUNG CẤP–       Nhân viên mua hàng chuyển và xác nhận đơn hàng đến cho các nhà cung ứng

–       Nhận xác nhận của nhà cung cấp.

KIỂM TRA–       Kiểm tra Quy cách hàng hóa, Chất lượng, Số lượng, Các chứng từ kèm theo
NHẬP KHO–       Nếu hàng hóa phù hợp thì tiến hành nhập kho theo Quy trình nhập kho

QUY TRÌNH KIỂM TRA VẬT TƯ

1. Nhân viên mua hàng theo dõi việc giao hàng từ nhà cung ứng. Nếu có phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến việc giao hàng thì phải báo cáo cho trưởng bộ phận để giải quyết.

2. Nhân viên mua hàng, kỹ thuật, xưởng và thủ kho tiến hành kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng: Quy cách hàng hóa, Chất lượng, Số lượng, Các chứng từ kèm theo

3. Những người tham gia kiểm tra hàng hóa ký xác nhận vào Biên bản Kiểm tra và Nghiệm thu

4. Nếu hàng hóa không phù hợp thì cô lập ra vị trí quy định để xử lý theo quy định của Quy
trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

5. Trình giám đốc phê duyệt Phiếu kiểm tra nghiệm thu hàng hóa