Sơ đồ nhân sự

SƠ ĐỒ NHÂN SỰ

 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

Quy trình này quy định phương pháp tiến hành công tác đào tạo & huấn luyện cán bộ công nhân viên của Công ty nhằm:

 •  Đáp ứng các yêu cầu năng lực thực hiện các hợp đồng với khách hàng.
 •  Nâng cao sự thành thạo nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả các phương tiện làm việc.
 •  Thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong mọi thành viên của Công ty
 •  Thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Quá trình này áp dụng cho công tác huấn luyện và đào tạo & huấn luyện trong toàn công ty

I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐÀO TẠO

 • Cán bộ CNV của công ty phải tinh thông nghiệp vụ, thạo việc, có tay nghề cao, nắm vững các yêu cầu, quy trình,
  các chính sách, quy chế, quy định của Công ty.
 •  Các cán bộ quản lí phải được đào tạo về kỹ năng lãnh đạo và quản lí, như kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát,
  giao nhiệm vụ, truyền đạt, động viên, đánh giá nhân viên…
 •  Bộ phận ISO và QC phải được đào tạo về quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, các phương pháp cải tiến
  quá trình và nghiệp vụ kiểm tra chất lượng.
 •  Công ty đặc biệt lưu ý đến việc đào tạo tay nghề cho người lao động. Chỉ những người lao động được đào
  tạo tại chỗ và xác nhận đủ trình độ thao tác mới được cho phép đứng máy.
 •  Đào tạo áp dụng các quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc.
 •  Đào tạo về Nội quy, quy định của Công ty, công việc, ATLĐ, PCCC.
 •  Các nhu cầu đào tạo khác.

II. LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 • Cán bộ nhân sự lập lịch đào tạo về Nội quy, quy định của Công ty, công việc, ATLĐ, PCCC cho nhân viên mới.
 • Trưởng ban ISO lập kế hoạch đào tạo cho Công ty về quản lí chất lượng, áp dụng các quy trình, biểu mẫu công việc, các phương pháp cải tiến công việc…
 • Trưởng các bộ phận lập lịch đào tạo cho các nhân viên các bộ phận về các quy trình, hướng dẫn công việc
  liên quan.
 •  Giám đốc xem xét và giao trách nhiệm cho cán bộ phù hợp lập kế hoạch các chương trình đào tạo khác.

III. PHÊ DUYỆT

 • Giám đốc xem xét phê duyệt các kế hoạch đào tạo

IV. TIẾN HÀNH ĐÀO TẠO

 • Các bộ phận tiến hành đào tạo thường xuyên tại chỗ làm việc theo cách trưởng ca/thợ lành nghề thao tác
  hướng dẫn cho nhân viên học việc khi bắt đầu sản xuất lô hàng mới
 •  Trưởng ban ISO bảo đảm phối hợp với các trưởng bộ phận tiến hành đào tạo tại chỗ, thông qua làm mẫu,
  cho nhân viên các bộ phận về các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan.
 •  Trưởng ban ISO bảo đảm đào tạo về quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và phương pháp cải tiến
  quá trình cho cán bộ các bộ phận,
 •  Trưởng ban ISO bảo đảm đào tạo nhân viên QC về nghiệp vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 •  Những người được đào tạo huấn luyện ký xác nhận nắm được các nội dung sau các buổi huấn luyện đào tạo

V. ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO

 •  Các cán bộ phụ trách chương trình đào tạo viết báo cáo đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các chương
  trình đào tạo
 •  Ban giám đốc xem xét tính hiệu lực của các chương trình đào tạo.